Politik og procedureFå en seriøs chikane-politik & procedure

 


Få inspiration til at skabe jeres egen politik og procedure om håndtering af seksuel chikane og krænkende adfærd


Forebyggelse og håndtering af chikane og krænkende adfærd på arbejdspladsen starter med at have en seriøs personalepolitik på området. 


Mangler I viden og inspiration til jeres kommende eller nuværende politik eller procedure på området? 


Jeg rådgiver uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser til udformningen af poltikker og procedurer om håndtering af seksuel chikane og krænkende adfærd. Brug for hjælp til politik & procedure? 

kontakt@dittedarko.dk 

eller ring +45 23984708

Tjekliste:

Retningslinjer og politikker om seksuel chikane og krænkelser bør indeholde...


 

  • En beskrivelse af, at man har nultolerance på området, herunder en definition af hvad seksuel chikane og uønskede negative handlinger kan være - fx uønskede berøringer, uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem, sjofle vittigheder og kommentarer, forespørgsler om seksuelle emner, der ikke vedkommer spørgeren, digitale henvendelser af seksuel karakter.


  • Lovgivning på området og henvisning til Arbejdsmiljøloven og Ligebehandlingsloven.


  • Hvor og til hvem ansatte kan henvende sig til anonymt, hvis de selv er udsat for krænkelser og/eller oplever, at andre er det. Sørg for, at der er flere forskellige at henvende sig til, fx arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, kollega-støttepersoner, HR-ansatte, ledere mv.


  • En beskrivelse af, hvad I som organisation gør for at forebygge seksuel chikane, fx hvordan I gør opmærksom på retningslinjer og værdier på arbejdspladsen, hvordan I kortlægger forekomst (fx via APV), hvordan ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og HR-ansatte bør arbejde for at forebygge seksuel chikane, og hvordan de skal agere i tilfælde af, at det alligevel finder sted.


  • Hvad I forventer af ansatte i forhold til at sikre et trygt arbejdsfællesskab med mulighed for at ytre sig, sige fra og gribe ind overfor adfærd, der opleves grænseoverskridende.


  • Hvordan seksuel chikane bliver håndteret, når sager opstår, og hvordan processen håndteres. Her kan det blandt andet fremhæves, hvordan arbejdspladsen arbejder for at sikre fortrolighed, respekt og integritet i behandlingen af sager.


  • Hvordan den, der udpeges som krænker, behandles i sager om seksuel chikane


  • Hvilke sanktioner, der gøres brug af i sager om seksuel chikane, herunder hvorvidt der kan gives advarsler og i alvorlige tilfælde opsiges eller bortvises.


  • En kort og forståelig beskrivelse af de værdier og den kultur, i ønsker, at alle ansatte bakker op om.